Thai | English

Menu  เมนูหลัก

. HomePage
. Incoming Student Information
. Outgoing Student Information
. Incoming Student List
. Outgoing Student List
. Administrative Committee
. Office IAESTE Thailand
. Companies
. Contact Us
Information  สารสนเทศที่ต้องรู้

. Schedule
. Apply for Programme
. Study Fields of Stu. Exchanged
. Program Fees
. IAESTE World-Wide
. Application Form
. Student Nominated
. 6th AIF
. Hotel Reservation
Our Activities   

. IAESTE 64th Annual Conference - Bangkok
. IAESTE Thailand Camp 2013
. Student Interview Test 2014
. IAESTE 65th - Bangkok
. IAESTE 2017
. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 
Announcement  ประกาศ

. Students passed first test
. Students passed second test
Other Links  สารสนเทศที่น่าสนใจ

. IAESTE A.s.b.l.
. KMUTNB
. Ministry of Education
. Ministry of Foreign Affair
. Consulate Thailand
. Thailand Information
. Visa Information
. Thai Passports
. Map
. Suvarnabhumi Int. Airport
. World Time
. Currency Exchange Rates
. Telephone Number
. Postcode
. Temperature
. Dictionary Online
Technology  เทคโนโลยีที่สนับสนุน

Setting
. Screen Resolutions : 1024x768
. Screen Colors : 32-bit
. Java Support : Enable
. Cookie Enabled : Enable
Browser
. Microsoft Internet Explorer
. Mozilla Firefox
. Safari
. Google Chrome
Plug-in
. Macromedia Flash
. Windows Media Player
. Adobe Reader X
Community
. Webboard
. Twitter
. General Facebook group general
. Incoming/Outgoing Facebook group incoming/outgoing group
Bangkok Local Time
 
 
 

2017-2018 Schedule  กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2560-2561

 
รายการ
ช่วงเวลา
สถานะ
รับสมัครสอบคัดเลือก
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2563
ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา (เวลา 16.00 น.)
สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ประกาศผลสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น.
สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและวิชาชีพเฉพาะทาง
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19,20 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะได้รับทุนฝึกงาน
ประชุมผู้ปกครอง-นักศึกษา เพื่อรายงานตัว
และการพิจารณาเลือกทุนฝึกงาน
ชำระเงิน และรับทุนฝึกงาน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะได้รับทุนฝึกงาน รอบที่ 2
-
ประชุมผู้ปกครอง-นักศึกษา เพื่อรายงานตัว
และการพิจารณาเลือกทุนฝึกงาน รอบที่ 2
-
ตรวจรับเอกสารทุนฝึกงาน
-
หมายเหตุ เลขาธิการ IAESTE Thailand (รองศาสตราจารย์ ดร.ทองดี  ชีวพฤกษ์) จะดำเนินการแลกเปลี่ยนทุนฝึกงานกับประเทศสมาชิกในการประชุมสามัญ IAESTE ครั้งที่ 73 ระหว่างวันที่ 18 - 24 มกราคม 2564 ณ ประเทศ  -  จึงยังไม่สามารถแจ้งจำนวนทุนฝึกงาน สาขา และประเทศในขณะนี้ได้
 ผ่านช่วงเวลามาแล้ว
 กำลังอยู่ในระหว่างช่วงเวลา
 ยังไม่ถึงเวลา
News  ข่าวสารประกาศ

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รับทุน IAESTE Thailand ประจำปี 2564
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ณ สำนักงานไอเอสเต้(ประเทศไทย) อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม.

https://drive.google.com/file/d/1bDgqBNPUsb5VM8U3fJKu075Mugb3gL4m/view?usp=sharing
About IAESTE  เกี่ยวกับ ไอเอสเต้

   The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience was founded in 1948 at Imperial College, London.
   Imperial College Vacation Work Committee headed by Mr. James Newby initiated a meeting with national organisations from 10 European countries in a post war effort to promote better understanding between countries and cultures.
   Since 1948, the association has grown to include more than 93 countries world-wide and has exchanged in excess of 300,000 students. This means that yearly IAESTE exchanges around 6000 students playing a key role in the development of technical undergraduates able to make their mark in a global economy.
   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้สมัครเข้าร่วมการเป็นประเทศสมาชิกในนามประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช 2521 โดยจัดตั้งเป็นโครงการใช้ชื่อว่า (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand)
Aims of IAESTE  วัตถุประสงค์ของไอเอสเต้

   To provide students in higher education with technical experience relevant to their studies;
   To offer employers well-qualified and motivated trainees;
   To be a source of cultural enrichment for trainees and their host communities.
Mission of IAESTE  พันธกิจของไอเอสเต้

   To operate a high quality practical training exchange programme between members in order to enhance technical and professional development and to promote international understanding and goodwill amongst students, academic institutions, employers and the wider community.
 
 
 
 
General Facebook group  Incoming/Outgoing Facebook group  Twitter page