Logo

IAESTE Thailand มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๑๕๑๘ ถ.ประชาราษฎร์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม ๑๐๘๐๐ โทร. ๐๒-๕๕๕-๒๑๗๗ , ๐๒-๕๕๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๒๙ , ๑๑๙๓ , ๑๑๙๘ โทรสาร. ๐๒-๕๕๕-๒๑๗๗ http://www.iasete-thailand.org

ใบสมัครสอบคัดเลือก

IAESTE Thailand ประจำปี 2566

ข้อมูลส่วนตัว

เลือกคำนำหน้าชื่อ
Upload

ข้อมูลทางด้านการศึกษา

** ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตามที่ IAESTE Thailand กำหนด หากทาง IAESTE Thailand ได้ตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิ์ในการรับทุนฝึกงาน **

นักศึกษาที่สมัครเสร็จแล้ว กรุณาชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสนับสนุนไอเอสเต้ เลขที่บัญชี 109-1-62210-8 จำนวนเงิน 600 บาท พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/6hnVCtcqAhLqZWG67

หมายเหตุ นักศึกษาควรเตรียมหลักฐานต่างๆ ในการสมัครสอบให้ครบถ้วน มิฉะนั้น IAESTE Thailand จะไม่ดำเนินการรับสมัครสอบของนักศึกษา